Inkasso

 

Innledning 

Vårt kontor utfører inkassoppdrag for privatpersoner og næringsdrivende.

Kostnadene med inkassosaker

Salærene for inkassosaker er fastsatt i inkassoloven med forskrifter. Disse salærene må skylderen betale i tillegg til det skyldige beløp med renter etter forsinkelsesrentelovens regler.

Men dersom en inkassosak ender med at skyldneren ikke er søkegod, det vil si at han ikke har økonomi til å betale, må oppdragsgiver betale  salærene til inkassokontoret. Slik er det også ved vårt kontor.

Gangen i en inkassosak

En inkassosak begynner vanligvis med at vi sender skyldneren et inkassovarsel hvor han/hun blir fortalt at inkassosak vil bli iverksatt hvis han ikke betaler innen en fastsatt frist som fremgår av inkassoloven med forskrifter. Skyldneren må da også betale et lite gebyr for varselet.

Betaler ikke skyldneren innen fristen, vil han/hun få en betalingsoppfordring fra oss hvor inkassosalæret er økt betydelig.

Dersom skyldneren heller ikke betaler innen denne fristen,  vil vi sende et varsel om inkasso/rettslig inndrivning. Da er inkassosalæret økt ennå mer. I dette varselet får skyldneren beskjed om at det blir tatt rettslige skritt hvis han/hun ikke betaler innen fristen.

Betaler ikke skyldneren etter dette varselet heller, vil vi sende en forliksklage til forliksrådet.

Er kravet berettiget, vil skyldneren vanligvis ikke svare på henvendelsen han/hun får fra forliksrådet. Da avsier forliksrådet en uteblivelsesdom hvor klageren får medhold i sitt krav fullt ut.

Dersom skyldneren protesterer på kravet mens det ennå er en inkassosak, må inkassosaken stoppes så sant protesten ikke er grunnløs. I så fall må vi bringe saken direkte inn for forliksrådet hvis kunden ønsker det.

Avviser skyldneren kraver helt eller delvis etter henvendelse fra forliksrådet, vil partene bli innkalt til mekling i forliksrådet. Blir partene da enige, kommer det i stand et rettsforlik som blir like bindende som en rettskraftig dom.

Blir partene ikke enige i forliksrådet, vil forliksrådet i slike saker som regel avsi en dom. Denne dommen kan partene anke inn for tingretten.

Fordelen med å bruke advokat til inkassooppdrag 

Fordelen med å bruke advokat til inkassooppdrag er at denne kan forfølge saken fra starten og fram til rettskraftig dom  i rettsappratet om det blir nødvendig.

Advokaten har også langt større juridisk kompentanse enn inkassobyråer.

- kom innom for en hyggelig prat om ditt krav - det vil du tjene på.