Rettshj.forsikring

Innledning

Dersom du kommer opp i en tvist som gjelder din faste eiendom,ditt motorkjøretøy eller annet løsøre som er forsikret, vil forsikringen i de fleste tilfeller ha en rettshjelpdekning som med fradrag av en egenandel dekker dine advokatutgifter og eventuelle utgifter til retten i forbindelse med saken.

Hovedinnholdet i forsikringsvilkårene. 

  1. Det er et vilkår at du er part i tvisten som privatperson og eier av den eiendom/løsøre som er forsikret. Tvist som har sammenheng med forsikringstakerens yrke eller erverv dekkes ikke.
  2. Det er videre et vilkår at tvisten har oppstått mens du var forsikret i selskapet.
  3. Tvister som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett,  farskap, arv,  underholdsbidrag, bodeling, og oppløsning av sameie etablert av samboende samt skiftesaker dekkes ikke av rettshjelpforsikringen.
  4. Tvister som bare hører under namsmyndighetene dekkes med ett unntak ikke av forsikringen.
  5. Tvist som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt, konkurs- eller akkordforhandling hvor forsikrede er konkurs- eller akkordskyldner dekkes ikke.
  6. Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker dekkes ikke.
  7. Ekspropriasjons- og skjønnssak hvor forsikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom dekkes ikke.
  8. Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak dekkes ikke.

Egenandel

Egenandelene varierer noe fra selskap til selskap, men de egenandeler som er mest vanlige er disse:

          og

Alle forsikringsselskapene som tilbyr rettshjelpdekning, har dessuten et øvre tak for hvor store sakskostnader de vil dekke for hver sak. Det mest vanlige er et tak på kr.  80.000,- til kr. 100.000,-.

Melding av tvist.

Dersom forsikrede vil bruke sin rettshjelpdekning i forsikringen, må tvisten meldes til selskapet snarest mulig og senest innen ett år etter at advokat er engasjert.

Melding kan imidlertid ikke skje før motparten skriftlig har bestridt forsikredes krav.

Det er ikke bare tvister som bringes inn for domstolene som dekkes. Forsikringen kan også dekke tvister som løses ved forhandlinger mellom partene enten direkte mellom disse eller ved hjelp av forliksråd, advokatmegler, rettsmegler eller annen megler.

Når tvisten er meldt til selskapet, vil selskapet i løpet av ca. 1 mnd. ta stilling til om tvisten dekkes av rettshjelpdekningen i forsikringsavtalen.

Nærmere opplysninger.

Nærmere opplysninger om rettshjelpdekningen i din forsikring kan du få ved henvendelse til vårt kontor. Det er da nødvendig at du har med deg dine forsikringsvilkår.