Advokatmegling

Innledning 

Advokat Øivind Rogne Olsen er godkjent advokatmegler etter Den Norske Advokatforenings godkjenningsordning for slike meglere.

Han kan derfor påta seg oppdrag som advokatmegler mellom to parter som har en tvist med hverandre, fortrinnsvis innenfor de rettsområder kontoret arbeider med.

Hva er advokatmegling

Advokatmegling er en ny ordning etablert av Den Norske Advokatforening. Foreningen har utarbeidet egne retningslinjer for slik megling. Ordningen går ut på at advokatmeglerne skal kunne påta seg oppdrag med utenrettslig frivillig megling mellom to  eller flere parter som har en tvist seg i mellom. Partene må bli enige om hvilken advokatmegler de vil bruke. Dette er et alternativ/supplement  til rettsmegling ved domstolene og avgjørelse av tvisten ved domstolbehandling.

Ved advokatmegling kan de stridende parter ha med seg sin egen advokat eller annen rådgiver under meglingen. Partene bestemmer på hvilken måte meglingen skal foregå. Innenfor de rammer partene fastsetter, har advokatmegleren ansvaret for gjennomføringen av meglingen i samarbeid med partene. Men det er megleren som fastsetter hvordan meglingen skal gjennomføres i den utstrekning partene ikke har bestemt dette. Men partene får selvfølgelig anledning til å gi uttrykk for sitt syn på dette.Det mest vanlige er en kombinasjon av fellesmøter og særmøter med partene. Men dette må megleren vurdere individuelt. Hvis partene ikke er enige om noe annet, må meglingen gjennomføres i samsvar med advokatforeningens retningslinjer. 

Resultatet av meglingen

Dersom meglingen fører fram til et forlik mellom partene, blir det skrevet og undertegnet en forliksavtale mellom dem. Dermed er saken løst.

Dersom meglingen ikke fører til enighet mellom partene, må tvisten løses enten ved rettsmegling, voldgift eller dom ved domstolene.

Når kan advokatmegling prøves 

Advokatmegling kan prøves på ethvert trinn i saken. Det kan prøves med en gang partene konstaterer at det foreligger en tvist mellom dem og inntil hovedforhandling i saken er gjennomført. Slik megling kan endog gjennomføres etter anke over dom fra en lavere instans som innebærer at saken ennå ikke er rettskraftig avgjort.

Fordelene med advokatmegling

Fordelen med advokatmegling framfor megling for forliksråd er at det er en advokat med juridisk kompetanse og kompentanse i megling som gjennomfører meglingen. Forliksrådets medlemmer har ikke juridisk kompetanse og har ikke gjennomført advokatforeningens opplæringsprogram for advokatmeglere.

Fordelen med advokatmegling framfor rettsmegling er at partene kan få gjennomført meglingen temmelig raskt hvis megleren har tid til det. Det er ikke nødvendig å sende inn stevning til retten. For å få rettsmegling må en part først sende inn en stevning til retten og deretter må en vente en stund før retten har tid til å gjennomføre meglingen. Rettsmegling gjennomføres vanligvis av en dommer ved domstolen, men slike oppdrag vil kunne bli overlatt til advokater med meglingskompetanse (advokatmeglere).

Fordelen med forlik ved advokatmegling og rettsmegling er at partene kommer til en løsning som begge parter kan leve med, mens det mange ganger ikke blir resultatet av en domstolbehandling. Advokatmegling og rettsmegling vil dessuten gjøre at partenes forhold  ikke blir så anstrengt som det vanligvis vil bli ved en domstolbehandling. Etter et forlik vil de vanligvis være på talefot, noe som er nokså sjelden etter domstolbehandling.

En annen fordel med advokatmegling og rettsmegling som fører til forlik, framfor domstolbehandling er at partenes kostnader blir mye mindre.

En annen fordel med advokatmegling og rettsmegling som fører til forlik, er at saken blir avgjort mye raskere. Med advokatmegling kan saken bli avgjort i løpet av noen få uker, ved rettsmegling fra ca. 1-4 mnd og ved domstolbehandling fra ca. 0,5-3 år. 

Fordelene med advokatmegling er derfor veldig store. Dette er noe alle som kommer opp i en tvist bør overveie å benytte. Men en forutsetning for å bruke advokatmegling er at også motparten er villig til det. Er han/hun ikke det, vil denne tvisteløsningsmåten ikke kunne benyttes.

Kostnader med advokatmegling

Ved advokatmegling og rettsmegling må partene vanligvis betale salær til sin egen advokat hvis de lar seg bistå av han/henne under meglingen. Ved rettsmegling må de i tillegg betale et gebyr til staten på 2 x rettsgebyret for tiden 2 x kr. 860,- = kr.1.720,-. Ved advokatmegling må partene også betale advokatmeglerens salær. Dette blir vanligvis delt likt mellom partene, men dette må partene bli enige om.

Kostnaden til egen advokat og til retten blir meget moderat ved advokatmegling og rettsmegling, men stor ved domstolbehandling hvis ikke dommen bestemmer at motparten må dekke partens saksomkostninger.

Nærmere opplysninger

Du kan få ytterligere opplysninger om advokatmegling hvis du går inn på http://www.meklingsforum.no/