Fri rettshjelp

Innledning 

Fri rettshjelp gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd.

Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang.

Fri rettshjelp er således, kort fortalt, i hovedsak advokatbistand som er subsidiert av staten, med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.

Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven, utenom i saker om idømming og fullbyrding av straff.

Spørsmål om fri rettshjelp må tas opp på første konsultasjon.

Inntekts- og formuesgrenser

Enslige med årlig bruttoinntekt under kr. 246.000 og nettoformue under kr. 100.000 har krav på fri rettshjelp i visse typer saker.

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto årlig inntektsgrense for husstanden samlet på kr 369.000.  Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige kr 100 000.

Sakstyper med fri rettshjelp

De typer saker hvor du har krav på fri retthjelp er disse:

1. i saker etter ekteskapsloven (separasjon og skilsmisse), skifteloven (felleseieskifte) eller barneloven kap. 5 (foreldreansvar, og hvor barnet skal bo fast), og 6 (samværsrett).
2. i saker etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører (gjelder samboere).
3. for den skadede eller etterlatte i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger.
4. for leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor (oppsigelse i husleieforhold). 
5. for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven §§ 15-6 til 15-14 (oppsigelse og avskjed).
6. for den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning.
7. i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12 (klage på trygdekontoret og hjelpemiddelsenttralens vedtak og anke til trygderetten).

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettsråd dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med sakstypene nevnt overfor. Slike saker avgjøres av fylkesmannen etter søknad fra advokaten.

Egenandel 

Staten dekker ved fri rettshjelp advokatutgiftene etter egne regler. Unntaket er for egenandel.
Det er ingen egenandel for klienter med inntekt under kr. 100.000.

Ved fritt rettsråd utgjør egenandelen den til enhver tid gjeldende salærsats (timesats) for straffesaker og fri rettshjelp. Ved fri sakførsel utgjør egenandelen det minste beløp av 25% av utgiftene, og 5 ganger time-salærsatsen.

Den aktuelle timesats er fastsatt til kr 970,- med virkning fra 1.1.2015.

Nærmere opplysninger

Ønsker du mer Informasjon om fri rettshjelp, kan du gå inn på http://www.fri-rettshjelp.no/  eller  http://www.norge.no/